Welkom
Dorpsbelangen Peest
Uitslag dorpsquiz
Nieuwsbrief dec 2021
Schotse avond
coronavirus
nieuwsbrief mrt 2020
Veiligheidsavond '20
nieuwjaarsvisite '20
Fam. geschiedenis
Uitnodiging 13-3-'20
seniorenmiddag '19
archief 2019
archief 2018
archief 2017
archief 2016
archief 2015
archief 2014
archief 2013
archief 2012
archief 2011
archief 2010
archief 2009
nieuwsbrieven 2009
kerstwandeling 2009
seniorenmiddag 2009
digitale fotocursus
pompoenendag 2009
zomerfeest 2009
Fiets4daagse 2009
pasen 2009
fietstocht 13 juni09
nieuwjaarsvisite2009
priksleëen jan09
jaarverslag 2008
jaaroverzicht 2008
archief 2008
Agenda Peest
Waar stond ie
Van wie b'j der iene
Jeugd in Peest
Nieuw in Peest
Nieuws in Peest 2022
Nieuws in Peest 2021
Peest in de media 21
Wie wil?
Recepten
Man en muziek
Man en schapen
Man en Paard
Glasvezel Peest
woon-werkboerderij P
Verkeer in Peest
Verkeer in Peest 4
Natuur in Peest
Historie Peest
Peest e.o. verkennen
Boermarke Peest
Verenigingen Peest
Peest in bedrijf
Sponsors
Archief 2019
Archief 2018
Archief 2017
Archief 2016
Archief 2015
Archief 2014
Archief 2012
Archief 2013
Archief 2011
Archief 2010
Archief 2008-09
Vermist/verloren
Contact
Zo vindt u Peest
Downloads

Notulen algemene ledenvergadering van
Dorpsbelangen Peest over het jaar 2008 
d.d. 22 februari 2009

Opening
Voorzitter Willy Tienkamp opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken en mededelingen

  • Marga Dussel stopt met de coördinatie van de rijwiel4daagse. Petra Emmens en Marja Slagter nemen haar taak over.
  • Koffie en consumpties zijn vanavond voor rekening van Dorpsbelangen
  • Kristel Steijvers wil een folder uitgeven om Peest te promoten.
  • Irene Meuldijk, Petra Emmens en Marja Komen willen graag hun werk exposeren en zijn op zoek naar een geschikte ruimte.
  • Alie Bakering heeft aangegeven te stoppen met haar activiteiten voor Dorpsbelangen in verband met haar ziek zijn. Iedereen is welkom om even langs te komen voor een kopje koffie en een praatje.
  • Willy is benadert i.v.m. de herinrichting Peize en Norg. Er is een bedrag beschikbaar voor wensen vanuit het dorp. De opties zijn een parkeerplaats waar nu de paasbult is en bankjes langs de wandelroutes. Boermarke zal bij de plannen en ideeën betrokken worden.
  • Bloemen worden uitgereikt aan Hennie Dussel, Alie Bakering en Janny Barkhuis als dank voor hun inzet.

Notulen
De notulen worden voorgelezen, deze worden zonder op- en aanmerkingen goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter.

Jaarverslag secretaris
De secretaris leest het jaarverslag voor. Er zijn geen opmerkingen en ook deze wordt goed gekeurd en ondertekend.

Verslag penningmeester

Marja Slagter geeft uitleg over het financieel verslag. Dorpsbelangen Peest is een gezonde vereniging. 

Verslag kascommissie

Roelie Emmens en Henk Bosma hebben de kas gecontroleerd. De penningmeester heeft haar werkzaamheden goed voor elkaar. Decharge wordt dan ook verleent.

Verkiezing kascommissie

De voorzitter bedankt Roelie Emmens voor haar werkzaamheden en de vergadering wijst Jan Sieben aan om zitting in de kascommissie te nemen.

Bestuursverkiezing

Willy Tienkamp en Evert Dussel zijn aftredend. Zij worden hartelijk bedankt voor hun inzet met een bos bloemen en een envelop. Wim Gelling en Regina Bosma worden voorgesteld als nieuw lid. Er zijn geen tegen kandidaten en de vergadering gaat akkoord met de benoeming.

Verslag verkeercommissie

De verkeerscommissie heeft een gesprek gehad met de BOKD. Zij ondernemen geen actie t.a.v. de verkeersveiligheid, maar ze willen wel ondersteuning bieden.
Van uit het bestuur hebben Willy Tienkamp en Fija Eland een gesprek gehad  met Dhr. Van Dam, over de verkeersveiligheid in Peest.
Hieruit zijn een aantal toezeggingen gedaan; 
Op korte termijn komt er een DSI (snelheidsmeter) aan de hoofdweg en de schaapdijk.
In 2009 wordt het buiten gebied 60 km zone, eind 2008 neemt de gemeente hierover contact op met Dorpsbelangen.
In 2011 wordt de bebouwde kom 30 km zone
De reguliere busverbinding blijft bestaan, alleen zullen er buiten de spits om kleine busjes gaan rijden.
De politie zal Peest meenemen in de planning van snelheidscontrole.
In 2007 is er 4 keer gecontroleerd op snelheid in Peest.
Een snelheidscontrole in oktober 2007 leverde het volgende resultaat op.
840 passanten, waarvan 50 overtreders = 6%

Rondvraag

  • Henk Noord vraagt of er grote keien tegen de rand van de weg mogen liggen. Advies is om zelf navraag te doen bij de gemeente en de provincie.
  • Roelie Emmens vraagt of er een oproep in de nieuwsbrief kan komen voor de oprichting van een toneelclubje. Opgave mag dan ook bij haar. De secretaris beloofd dit mee te nemen.

De voorzitter dankt een ieder voor zijn/ haar aanwezigheid en inbreng en wenst allen alvast een wel thuis.
Na de sluiting worden er nog enkele rondjes bingo gespeeld.

Notulist: Fija

P E E S T ons prachtige dorp in Drenthe